Dział Pieczy Zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie jest Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział Pieczy Zastępczej pracuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.)

Do zadania Organizatora należy:

 1. Prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 2. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych,
 3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów na pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 4. Organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 5. Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą
  w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,
 6. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej,
 7. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
 8. Organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku, gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

Dział pieczy zastępczej obejmuje wsparciem również usamodzielnianych wychowanków.

Rodziny zastępcze, które złożą stosowny wniosek, mogą zostać objęte wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Do zadań koordynatora należy:

 1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka
  w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
 2. Przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
 3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
 4. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
 5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacja prawną,
 6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.

W stosunku do rodzin, które nie są objęte wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jego zadania realizują pracownicy socjalni.

KONTAKT:
Pracownicy socjalni: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Świadczenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Koordynatorzy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 


Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

 • Dofinansowywanie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej,
 • Dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 •  Dofinansowywanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
 • Dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osób niepełnosprawnych,
 • Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • Dofinansowywanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych,
 • Finansowanie wydatku na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieni do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu,
 • Udzielanie dofinansowania do wysokości 50 % oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego,
 • Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medyczne tych potrzeb,
 • Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym,
 • Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
 • Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowywania zawodowego osób niepełnosprawnych,
  dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz zapotrzebowań środków finansowych do PFRON,
 • Przeprowadzanie wizji lokalnych, kontroli prac oraz odbiorów prac remontowo – budowlanych

KONTAKT:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Dział Pomocy Instytucjonalnej

 • Prowadzenie spraw Domów Pomocy Społecznej,
 • Prowadzenie spraw ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • Obsługa administracyjna Centrum,
 • Sprawozdawczość dotycząca Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy.


Dział Organizacyjny i Realizacji Projektów

 • Prowadzenie sekretariatu Centrum, Zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Dyrektora i podległych komórek,
 • Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej,
 • Opracowywanie sprawozdań merytorycznych z działalności Centrum,
 • Prowadzenie rejestru upoważnień do załatwienia spraw w imieniu Dyrektora,
 • Inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Centrum,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie popularyzacji działalności na polu pomocy społecznej,
 • Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym Centrum,
 • Zabezpieczenie przestrzegania w Centrum przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw pożarowej,
 • Zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,
 • Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Centrum,
 • Obsługa programu POMOST – w tym sporządzenie sprawozdań. Inicjowanie, planowanie, koordynowanie oraz monitorowanie przedsięwzięć i projektów związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej oraz pozabudżetowych źródeł finansowania – przygotowywanie wniosków w tym zakresie,
 • Sporządzanie bieżących informacji dotyczących możliwości pozyskania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dodatkowych środków finansowych na realizację zadań,
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów, przygotowywanie negocjacji z przedstawicielami instytucji udzielających pomocy finansowej,
 • Udział w konferencjach, sesjach, szkoleniach oraz spotkaniach związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pomocowych Unii Europejskiej oraz pozabudżetowych źródeł finansowania.
 • Aktualizowanie informacji znajdujących się na stronie www.pcpr-znin.pl,
 • Sporządzanie sprawozdań z prowadzonych działań, bilansów, wniosków o płatność, dokumentacji projektu,
 • Współpraca z instytucjami szkoleniowymi – zlecanie na zewnątrz kursów zawodowych zgodnie z PZP, Promocja i ewaluacja projektu.

DZIAŁ ORGANIZACYJNY I REALIZACJI PROJEKTÓW
SPECJALISTA DS. WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kamila Jankowska

SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Karolina Wielgosz

 

Główny Księgowy i Dział Księgowości

 • Kompleksowe planowanie budżetu w zakresie finansowym i rzeczowym, analizowanie oceny kontroli oraz sprawozdawczości i jej realizacji, obsługa finansowo – księgowa,
 • Organizowanie sporządzania obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz sprawozdawczości finansowej,
 • Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
 • Zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę, przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnienie terminowego ściągania należności, dochodzenia rozliczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 • Analiza środków przydzielonych z budżetu,
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a zwłaszcza zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji,
 • Kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz ich zmian,
 • Opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz.

KONTAKT:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Potrzebujesz wsparcia?

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.