UWAGA WNIOSKODAWCY 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku realizować będzie następujące formy wsparcia:

MODULE I:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
o Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
Wniosek i załączniki do pobrania:
AS Wniosek (P) Moduł I Obszar A 1
AS Wniosek podopieczny (O) A1
Zal nr 4 Klauzula inf AS - przesłanka umowy
Zal Oświadczenie nr 2 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
zal zas lekarskie A1 i A2
Zas Oświadczenie o dochodach nr 1

o Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
Wniosek i załączniki do pobrania:
AS Wniosek (P) Obszar A 2
AS Wniosek podopieczny (O) A2
Oświadczenie nr 2 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o dochodach nr 1
Zal nr 4 Klauzula inf AS -przesłanka umowy
zal zas lekarskie A1 i A2

o Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
Wniosek i załączniki do pobrania:
AS Wniosek (P) Obszar A 3
AS Wniosek podopieczny (O) A3
oświadczenie migowy
Oświadczenie nr 2 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o dochodach nr 1
Zal nr 4 Klauzula inf AS -przesłanka umowy
Zal Zas lekarskie B2 B4 narząd słuchu

o Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
Wniosek i załączniki do pobrania:
AS Wniosek (P) Obszar A 4
AS Wniosek podopieczny (O) A4
Oświadczenie nr 2 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o dochodach nr 1
Zal nr 4 Klauzula inf AS -przesłanka umowy
Zal Zas lekarskie B2 B4 narząd słuchu

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
o Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych);
Wniosek i załączniki do pobrania:
AS Wniosek (P) Obszar B 1
AS Wniosek podopieczny (O) B1
Oświadczenie nr 2 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o dochodach nr 1
Zal nr 4 Klauzula inf AS -przesłanka umowy
zal_lek B1 i  B2_do 16 r.ż.
zal_zas_lek B1 B2 z Dysfunkcją kończyn górnych
zal_zasw_lek B1_B2 os powyżej 16 r.z.


o Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
Wniosek i załączniki do pobrania:
AS Wniosek Obszar B 2
AS Wniosek podopieczny (O) B2
Oświadczenie nr 2 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o dochodach nr 1
Zal nr 4 Klauzula inf AS -przesłanka umowy
Zal Zas lekarskie B2 B4 narząd słuchu
zal_lek B1 i  B2_do 16 r.ż. dys wzroku
zal_zas_lek B1 B2 z Dysfunkcją kończyn górnych
zal_zasw_lek B1_B2 os powyżej 16 r.z.

o Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
Wniosek i załączniki do pobrania:
AS Wniosek (P) Obszar B 3
AS Wniosek podopieczny (O) B3
Oświadczenie nr 2 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o dochodach nr 1
Zal nr 4 Klauzula inf AS -przesłanka umowy
Zal Zaświadczenie lekarskie B 3 narząd wzroku

o Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
Wniosek i załączniki do pobrania:
AS Wniosek (P) Obszar B 4
AS Wniosek podopieczny (O) B4
Oświadczenie nr 2 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o dochodach nr 1
Zal nr 4 Klauzula inf AS -przesłanka umowy
Zal Zas lekarskie B2 B4 narząd słuchu

o Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
Wniosek i załączniki do pobrania:
AS Wniosek (P) Obszar B 5
AS Wniosek podopieczny (O) B 5
Oświadczenie nr 2 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o dochodach nr 1
Zal nr 4 Klauzula inf AS -przesłanka umowy

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
o Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
Wniosek i załączniki do pobrania:
AS Wniosek (P) Obszar C 2
AS Wniosek podopieczny (O) C2
Oświadczenie nr 2 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o dochodach nr 1
Zal nr 4 Klauzula inf AS -przesłanka umowy
Zal Zas lekarskie C 2
Zas Zal C2 Oświadczenie gwarancja

o Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
Wniosek i załączniki do pobrania:
AS Wniosek (P) Obszar C 3
AS Wniosek podopieczny (O) C3
Oświadczenie nr 2 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o dochodach nr 1
Zal nr 4 Klauzula inf AS -przesłanka umowy
Zal Zas lekarskie C 3
Załącznik C3 (Kosztorys C3)

o Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
Wniosek i załączniki do pobrania:
AS Wniosek (P) Obszar C 4
AS Wniosek podopieczny (O) C4
Oświadczenie nr 2 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o dochodach nr 1
Zal nr 4 Klauzula inf AS -przesłanka umowy
Zal Zas lekarskie C 4
zał (oferta) specyfikacji C4

o Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania;
Wniosek i załączniki do pobrania:
AS Wniosek (P) Obszar C 5
AS Wniosek podopieczny C5 (O)
Oświadczenie nr 2 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o dochodach nr 1
Zal nr 4 Klauzula inf AS -przesłanka umowy
Zalacznik-Lekarz C5

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.
Wniosek i załączniki:
AS Wniosek Obszar D
Oświadczenie nr 2 o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie o dochodach nr 1
Zal nr 4 Klauzula inf AS -przesłanka umowy

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:
1) w Module I wynosi co najmniej:

a) 10 % ceny brutto zakupu/usługi w ramach:
- Obszaru B – Zadania: 1,4 i 5,
- Obszaru C – Zadania: 3 i 4,
b) 15 % ceny brutto zakupu/usługi w ramach:
- Obszaru A – Zadania: 1 i 4 oraz Obszaru D,
c) 25 % ceny brutto zakupu/usługi w ramach:
- Obszaru A – Zadania: 2 i 3,
d) 30 % ceny brutto zakupu/usługi w ramach:
- Obszaru B – Zadanie: 3,
e) 35 % ceny brutto zakupu/usługi w ramach:
- Obszaru C – Zadanie: 5;

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w MODULE I:

*nabór wniosków od 6 maja 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

UWAGA STUDENCI!

Kontynuujemy Moduł II– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Udział własny w Module II wnioskodawcy jest wymagany w zakresie kosztów czesnego tj.:
a) 15 % wartości czesnego dla zatrudnionych beneficjentów programu, 
którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku),
b) 65 % wartości czesnego dla zatrudnionych beneficjentów programu, 
którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)- warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym
(drugiego i kolejnych kierunków).
c) 50 % wartości czesnego dla niezatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek)- warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie – MODUŁ II:

* nabór wniosków od dnia 1 marca do dnia 30 marca 2019 r. 
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
* nabór wniosków od dnia 2 września dnia 10 października 2019 r.
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-24 dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku” pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2019-roku/
Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie (zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust. 5) można zapoznać się pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad/

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Aktywny samorząd” można także uzyskać w PCPR ul. Szpitalna 32, pok. nr 5 – nr tel.: (52) 30 30 169 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania - MODUŁ II:

Potrzebujesz wsparcia?

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
Dalsze informacje Zgadzam się